24 juli 2023

Persoonlijke brief van Paul de Raad, CEO van Vandebron

Ik heb de beslissing genomen om tegen het einde van dit jaar af te treden als CEO van Vandebron. Deze beslissing was moeilijk, maar het voelt als de juiste keuze voor mij.

Na zes jaar, waarvan drie als CCO en drie als CEO, voelt het als een natuurlijk moment voor mij om het leiderschap van het bedrijf over te dragen en wat meer tijd door te brengen met mijn familie, na te denken over mijn volgende stappen en nieuwe uitdagingen te verkennen.

Ik vertrek met het vertrouwen dat het bedrijf in goede handen is bij mijn mede-bestuursleden Kim Verdouw-Essebaggers en Arno van den Berg, die samen met ons Leiderschapsteam (Ammarai van der Linde, Mart Vonk, Robin Coers, Niels Haverkort, Rick Bitter, Rowald Oosterkamp) Vandebron door deze overgang zullen leiden. Wat betreft mijn opvolging: we zijn op zoek naar potentiële kandidaten zowel intern als extern.

Ik kijk met trots en een grote glimlach terug op de afgelopen zes jaar. Vandebron is getransformeerd van een start-up naar een scale-up. We hebben ons klantenbestand verdubbeld, onze elektrisch rijden-diensten gelanceerd en opgeschaald (dat nu meer dan 30.000 klanten bedient) en een state-of-the-art Energy Services-platform gebouwd dat moeiteloos omgaat met de extreme volatiliteit op de markt. Toen ik in de zomer van 2020 het roer overnam als CEO, was mijn persoonlijke missie om een soepele overgang te faciliteren van Vandebron als een rebelse, zelfstandige energiemaatschappij naar de dochteronderneming van de grootste energieleverancier van het land, Essent. Sindsdien hebben we bewezen dat het mogelijk is om missie en winst succesvol te combineren, waardoor we een winstgevend groen energiebedrijf zijn geworden dat blijft streven naar 100% duurzame energie en dat zo snel mogelijk. Tegelijkertijd veroorzaakte de energiecrisis turbulente jaren die we voorzichtig hebben doorstaan, waarbij we de impact van steeds stijgende energieprijzen bleven managen.

Het bereiken van al deze mijlpalen met het kleine team dat we waren en nog steeds zijn, is een groot bewijs van ieders betrokkenheid. Ik had het voor geen goud willen missen, van de chaotische maar mooie begindagen als een start-up met beperkte middelen, tot de overname door Essent en het bedrijf dat we vandaag de dag zijn, met als hoogtepunt onze verhuizing naar ons nieuwe volledig duurzame kantoor deze week. De passie van het team om de wereld een betere plek te maken, onze scherpe maar vruchtbare discussies over hoe we trouw kunnen blijven aan onze missie en tegelijkertijd financiële duurzaamheid kunnen bereiken: het was een eer om met iedereen samen te werken en een geweldige ervaring zowel op professioneel als persoonlijk niveau.

Ik wil afsluiten door de oprichters van Vandebron, Remco Wilcke, Aart van Veller en Matthijs Guichelaar, te bedanken - zonder hen zou Vandebron er in de eerste plaats niet zijn geweest. Ook wil ik Resi Becker, Boudewijn den Herder, Maarten Kuikman en Thijs van Rossum bedanken voor het warme welkom in de Essent-groep en onze succesvolle samenwerking gedurende de afgelopen drie jaar.

Afscheid nemen is moeilijk, maar het betekent ook een nieuw begin. Ik ben blij dat ik deel heb uitgemaakt van dit geweldige avontuur en zal Vandebron blijven steunen in hun missie om zo snel mogelijk 100% groene energie te bereiken.


I have made the decision to step down as CEO of Vandebron by the end of this year. This decision was a tough one to make, yet it feels like the right choice for me. After six years, of which three as CCO and three as CEO, it feels like a natural point in time for me to hand over the leadership of the company and spend some more time with my family, reflect on my next steps and explore new endeavors.

I leave knowing that the company is in the capable hands of my fellow board members Kim Verdouw-Essebaggers and Arno van den Berg, who together with our Leadership Team (Ammarai van der Linde, Mart Vonk, Robin Coers, Niels Haverkort, Rick Bitter, Rowald Oosterkamp) will lead Vandebron through this transition. As for my succession: we are looking at potential candidates both internally and externally.

Looking back at those six years fills me with pride and puts a big smile on my face. Vandebron has transitioned from a start-up to a scale-up. We have doubled our customer base, launched and scaled our E-mobility business now serving over 30.000 customers and built a state-of-art Energy Services platform capable of effortlessly handling the extreme volatility in the market.  When I took over the helm as CEO in summer 2020, my personal mission was to facilitate a smooth transition from Vandebron as a rebellious stand-alone energy company to the daughter of the largest energy company of the country, Essent. Since then we have proven that it is possible to successfully combine purpose and profit, becoming a profitable green energy company continuing to push its mission to reach 100% sustainable energy as soon as possible. Simultaneously, the energy crisis caused turbulent years which we cautiously navigated, managing the impact of ever rising energy prices.

Reaching all of these milestones with the small team that we were and  still are,  is a big testament to everyone involved. I wouldn’t have wanted to miss it for the world, from the chaotic, but beautiful, cash-strapped early days as a startup, via the acquisition by Essent to the company we are today, moving into our new fully sustainable office this week. The team’s passion to make the world a better place, our sharp but fruitful discussions on how to stay true to our mission, and at the same time reach financial sustainability: it was an honor to work with everyone and an amazing ride both on a professional as a personal level.

I would like to close off by thanking Vandebron’s founders  Remco Wilcke, Aart van Veller and Matthijs Guichelaar - without whom Vandebron would not have been there in the first place. Resi Becker, Boudewijn den Herder, Maarten Kuikman and Thijs van Rossum, for the warm welcome in the Essent group and our successful cooperation over the last three years

Goodbyes are hard, but they also provide new beginnings. I am happy that I was part of this great adventure and will keep supporting Vandebron’s mission to reach 100% green energy as soon as possible. 

Geschreven door Paul de Raad

Paul is voormalig CEO van Vandebron

Deel dit artikel
Tags
Vandebron